ALAPITÓI OKIRAT

Terra Dei” Kárpátaljai mezőgazdasági szaktanácsadói központ

 

 


1. ÁLTALÁNOS LEIRÁS


1.1 Non-profit szervezet mezőgazdasági szaktanácsadói központ „Terra Dei” ( továbbiakban „Alapítvány”) nem állami szervezet, nem profitáló szervezet, alapítva az Ukrajnai törvényeknek megfelelően „ Jótékonyságról és jótékonysági szervezetekről”, Ukrajna törvénye „Mezőgazdasági szaktanácsadói szolgáltatásokról” polgárjogiakt, és ezen alapítói okirat, amely egyesíti a természetes és jogi személyeket, a célok és feladatok megvalósítására.

1.2 Az alapítvány teljes megnevezése:

Kárpátaljai mezőgazdasági jótékonysági szaktanácsadói központ „Terra Dei”.

1.3 Az alapítvány jogi címe valamint helymeghatározása:

90354, Ukrajna, Kárpátalja, Szőlősi járás, Péterfalva, Kossuth u. 1/a.

1.4 A Kárpátaljai mezőgazdasági jótékonysági szaktanácsadói központ „Terra Dei” jogutódja a Kárpátaljai vidéki gazdasági jótékonysági alapítvány „Terra Dei”-nak.

1.5 Az alapítvány alapítója a Péterfalvai református egyház. Péterfalva, Szőlősi járás, Ukrajna.


2. Szervezési és jogi státusz

 

2.1 Státusza szerint az alapítvány helyi non-profit szervezet, amelynek tevékenysége kiterjed Kárpátalja egész területére.

2.2 Szervezési és jogi formája szerint az alapítvány jótékonysági, amely egyházi alapon jött létre, tevékenysége egyéni és a farmergazdaságok szükségleteinek a kielégítésére irányul, magán földtulajdonosok, gazdasági társaságok, más mezőgazdasági vállalkozások a birtokviszony minden formájában, valamint a falusi lakosság tudásszintjének emelése és a gyakorlati ismeretek tökéletesítésének érdekében, jövedelmező gazdálkodások vezetése, elősegíteni a nagyobb jövedelmezőképességet a mezőgazdasági termelők számára, a faluközösségekben elősegíteni a vállalkozások számának a növekedését, a falusi lakosság foglalkoztatottságának a növelését, a mezőgazdasági termelők elégedettségének növelését valamint a szakmai, közgazdasági, vagyoni, társadalmi és más közös érdekek védelmét.

Az alapítvány partnerei lehetnek jótékonysági szervezetek, természetes és jogi személyek, akiknek jogukban áll a tanácsadói szolgáltatások elfogadása hatályos törvényeknek megfelelően, és gazdasági tevékenységet folytatnak faluhelyen, valamint közösségi szakszervezetek a mezőgazdasági ágazatban.

Az alapító nem felel az általa létrehozott alapítvány kötelezettségeiért, és az alapítvány sem felel az alapítójának a kötelezettségeiért.

Az alapítvány tevékenysége a jogszerűségen, emberségen, a közös érdeken, az egyenjogúságon, a nyilvánosságon, az önkétességen, az önirányításon keresztül valósul meg.

2.3 Az alapítvány jogi személy, melynek nem célja a jövedelemszerzés, amelyet az alapítók és a résztvevők eloszthatnának. Jövedelemszerzés esetén az alapítvány köteles a jövedelmet átutalni az alapítvány státuszfeladatainak a megvalósítására.

Az alapítvány a vagyonát a szabályzatban meghatározott célok elérésére használj. Az alapítvány foglalkozgat gazdasági tevékenységgel, amely szükséges a társadalmilag hasznos célok elérésében, amiért az alapítvány alapítva volt, és olyan tevékenységekkel, amelyek megfelelnek ezeknek, a céloknak. A gazdasági tevékenység megvalósításának céljából az alapítványnak jogában áll létrehozni gazdasági vállalkozásokat és e vállalkozások résztvevői lehetnek.

2.4 Az alapítvány jogi személlyé válik a bejegyzés pillanatától az Ukrajnai Kárpátaljai megyei igazságügyi minisztérium osztályán, rendelkezik elkülönített vagyonnal, saját mérleget vezet, rendelkezik számlával, deviza számlával és más banki számlákkal, névvel ellátott körbélyegzővel, szögletes pecséttel, saját szimbólummal, az alapítvány nevével ellátott űrlapokkal és más attribútumokkal, mintákkal melyet az alapítvány vezetősége jóváhagyott. Az alapítvány a teljes gazdasági önállóság elvén működik, szigorúan betartva az Ukrajnában hatályos törvényeket.

2.5 Az alapítvány önállóan határozza meg tevékenységének irányait, és a gazdasági, technikai és társadalmi fejlődés stratégiáit.

2.6 Az alapítványnak joga van a tulajdon szerzéshez, a személyes nem vagyoni jogokhoz, résztvevője lehet polgárjogi kapcsolatoknak, bíróságon szerepelhet felperesként és alperesként.

2.7 Az alapítvány tulajdonosi jogokat birtokol, rendelkezhet vagyon és föld felhasználásáról a szabályzatnak megfelelően.

2.8 Az alapítvány létrehozhat képviseletet (osztályt, fiókintézetet), amelyek az alapítvány nevében tevékenykedhetnek a határozatnak megfelelően, amelyet az alapítvány vezetősége jóváhagyott.

2.9 Az alapítványnak joga van gazdasági cégek és más vállalatok, intézmények szervezetek létrehozására és ezeknek tagja lehet az Ukrajnában hatályos törvényeknek megfelelően.

2.10 Az alapítvány felel a vagyonáért, amely a törvények értelmében büntetéssel rendelkezhet. Az alapítvány nem felel az állam és az alapító kötelezettségeiért. Az állam és annak szervei nem felelnek az alapítvány kötelezettségeiért.

2.11 Az okiratban szereplő feladatok végrehajtásának érdekében az alapítvány együttműködik az állami kormányzatokkal és a hivatalos szervekkel, természetes és jogi személyekkel, civil szervezetekkel Ukrajnában és külföldön.

2.12 Az alapítvány tevékenysége megfelelően van irányítva Ukrajna Alkotmányának, a hatályos törvényeknek valamint az alapító okiratnak.

 

3. Célok, feladatok, és a karitatív tevékenységek főbb formái

3.1 Az alapítvány egyik fő célja az önzetlen karitatív tevékenység, amely különböző típusú segítségnyújtásban nyilvánul meg e mezőgazdasági termelők számára, akik mezőgazdasági termékeket állítanak elő, állattenyésztéssel foglalkoznak, valamint mintagazdaságokat hoznak létre.

Az alapítvány fő céljai és feladatai:

 • A mezőgazdaság fejlesztése a régióban, amely módszertani és gyakorlati szaktanácsadásban nyilvánul meg szakmailag magasan képzett szaktanácsadók segítségével.
 • A hátrányos helyzetűek és munkanélküliek segítése a szociális felzárkózásban
 • Elméleti és gyakorlati segítségnyújtás mezőgazdasági gazdaságok létrehozásában, azok állami bejegyzésében
 • Különböző ajánlások adása a kiváló minőségű kulturák, valamint a jó minőségű vetőmagok kiválasztásához, amelyek megfelelnek az éghajlati viszonyoknak valamint a talaj minőségének, gazda  képző tanfolyamok szervezése a térség sajátosságainak megfelelően
 • Új munkahelyek teremtése azzal a céllal, hogy növekedjen a foglalkoztatottak száma, úgy mint a szakmai képzettség szintje a falusi lakosság körében
 • Létrehozni és segítséget nyújtani úgynevezett „etalon” gazdaságok létrehozásában amelye4ken keresztül ösztönöznék a termelőket ökológiailag tiszta termékek gyártására
 • Hasonló alapítványokkal való együttműködés fejlesztése
 • A hátrányos helyzetű személyek valamint a sokgyermekes családok karitatív támogatása
 • Mezőgazdasági termékek kiállításának a megszervezése és a kiállítás levezetése
 • Konferenciák és szemináriumok létrehozása
 • Más tevékenységek amelyek nem állnak ellentétben a hatályos törvényekkel

A jótékonysági tevékenységek a jótékonysági program szerint vannak meghatározva, amelyet elfogad és megújíthat az Alapítvány Közgyűlése, bemutatva számos karitatív tevékenységet, amelyek megfelelnek az alapító okiratban szereplő céloknak és feladatoknak.

3.2 A  karitatív támogatás megszerezhető a következő formákban:

 • Egyszeri pénzbeli, anyagi vagy más segítség
 • Konkrét célú programok anyagi támogatása
 • Módszertani és gyakorlati segítség nyújtása
 • Olyan segítségnyújtás melynek alapja valamilyen szerződés
 • Ajándékozás vagy engedély adása bérmentes vagy kedvezményes használatára bizonyos az alapítvány tulajdonát képező dolgokra
 •  Közvetlen segítségnyújtás személyes munkával, szolgáltatásokkal vagy a személyes alkotói tevékenység eredményeinek átadásával
 • Más események, amelyeket a törvény nem tilt
3.3 Közvetlenül az alapítvány által végzett jótékonysági tevékenységek, amelyek konkrét szolgáltatásokban(munkavégzésben) nyilvánul meg, melyekhez szükséges hitelesítés és engedélyezés, az Ukrajnában hatályos törvényeknek megfelelően.

3.4 Az alapítványnak a karitatív tevékenység végrehajtásában a következő jogokkal rendelkezik:

1. önállóan dönthet a segítségnyújtás kérdésében, felhasználva cél adományokat, amelyek a karitatív program megvalósításához szükségesek az adományozás feltételeinek megfelelően.

2. Létrehozni saját osztályt vagy fiókintézetet az Ukrajnában hatályos törvényeknek megfelelően.

3. Létrehozhat szövetséget, egyesületet vagy más egyesülést, amelyek önkéntes alapon jönnek létre és segítik az okiratban szereplő feladatok megvalósítását.

4. Információt és a szakemberek tudását megoszthatja más külföldi, hasonló beállítottságú intézménnyel

5. Megszervezhet jótékonysági adománygyűjtést hazai és külföldi fizikai és jogi személyektől, valamint külföldi országokból vagy nemzetközi szervezetektől.

6. Folyamatosan meghatározni a karitatív segítség formáját, tárgyát, személyét és méretét.

7. Hazai valamint devizaszámlát nyithat bankintézményeknél

8. Alapíthat céget, szervezetet valamint sajtó képviseletet

9. Folytathat kiadói tevékenységet

10. Más jótékonysági szervet tagja lehet

11. rendelkezhet saját szimbólummal, amely az állami regisztrációs hivatal által bejegyzett, az ukrán törvénynek „ A polgárok egyesüléséről” megfelelően,  a szimbólumok bejegyzéséről.

12. Joga van hirdetni a saját nevét és szimbólumát.

Az alapítványnak más jogai is vannak az ukrán törvényeknek megfelelően.

 

4. Az alapítvány tevékenységét ellenőrző szervek

4.1 az alapítvány irányítási és ellenőrzési szervei:

 • Az Alapítvány Közgyűlése
 •  Kuratórium (az Alapítvány vezetősége)
 • Ellenőrző Bizottság

 

5. Az Alapítvány Közgyűlése

5.1 Az alapítvány magasabb vezető szerve a Közgyűlés, amely saját kötelezettségeit az Alapító Okiratnak megfelelően  végzi, és legkevesebb egyszer van évente összehívva. Az összehívásról és a napirendről  a tagok nem később, mint 30 nap kell, hogy értesüljenek, ha soron kívüli gyűlésről van szó, akkor nem később, mint 15 munkanap.

5.2 Soron kívüli Közgyűlést lehet összehívni abban az esetben, ha a tagok 1/3 okot lát rá, vagy ha a Kuratórium vagy az Ellenőrző Bizottság lát okot rá.

5.3 A közgyűlés jogerősnek tekinthető, ha a munkájában a tagok 2/3a részt vesz. A határozatokat nyíltan fogadják el, vagy titkos szavazással, többségi szavazatszámmal. Abban az esetben, ha a határozat az alapítvány felszámolásáról vagy átszervezéséről, az alapító okirat változtatásáról illetve kibővítéséről szól, megszavazásárhoz a jelenlévők 3/4e szükséges.

5.4 A Közgyűlés kompetenciájához a következők tartoznak:

 1. határozat elfogadása az alapítvány létrehozásáról, átalakításáról valamint feloszlatásáról
 2. az Alapító Okirat illetve annak változtatásának és kipótolásának az elfogadása
 3. az Alapítvány Vezetőségének, vagyis a Kuratóriumnak a megválasztása
 4. határozat elfogadása az alapítvány hivatalos vezető személyeinek a bevonásáról a tulajdoni felelősségre vonásba.
 5. az alapítvány ügyvezető igazgatójának és helyetteseinek a kijelölése
 6. az Ellenőrző Bizottság meghatározása, elfogadása és kinevezése
 7. határozat elfogadása az alapítványi tagságról valamint az Alapító tagok tagjairól
 8. határozat elfogadása az alapítvány által létrehozott cégek, fiókintézmények, osztályok átalakításáról vagy felszámolásáról.
 9. a felszámolási bizottság kijelölése abban az esetben, ha az alapítvány felszámolásra kerül
 10. különböző beszámolók elfogadása az alapítvány tevékenységének eredményeiről

A fent említett meghatározások a Közgyűlés kizárólagos kompetenciáihoz tartoznak.

A Közgyűlés is elfogadhat különböző határozatokat, amelyek az alapítvány alapvető tevékenységével kapcsolatosak, úgymint jótékonysági programok és projektek, és más kötelezettséget is megvalósít az okiratban szereplő céloknak és feladatoknak megfelelően.

 

6. Az Alapítvány végrehajtó szervei

6.1 A Közgyűlés összehívása közötti időtartamban az alapítvány mindennapos tevékenysége a végrehajtó szervek által valósul meg, vagyis az Alapítvány Vezetőségén( a Kuratóriumon) keresztül.

6.2 A Vezetőség tagjait a Közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra a Közgyűlés számától függően nem kevesebb, mint 3 személy.

6.3 A Vezetőség hatáskörébe tartozik minden kérdés azok kivételével, amelyek kizárólag a Közgyűlés kizárólagos kompetenciájához tartoznak.

6.4 Az Alapítvány Vezetőségének ( a Kuratóriumnak) a hatáskörébe a következők tartoznak:

1. elfogadja az alapítvány munkatervét és megvalósítja a tevékenység irányvonalait.

2. elfogadja az alapítvány egész évre vonatkozó munkatervét, vagyis a karitatív bevételeket és a kiadásokat a következő pénzügyi évre.

3. rendelkezik az alapítvány pénzügyi és anyagi forrásaival, átnézi és a Közgyűlés elé viszi elfogadásra a költségvetést a  bevételekről és a kiadásokról,  valamint elszámolást készít a bevételekről és a kiadásokról

4. kidolgozza és elfogadja azokat a kritériumokat és prioritásokat, amelyek egy-egy karitatív projektre vagy programra vonatkoznak

5. kiválasztja és jóváhagyja azokat a projekteket és programokat, amelyek az alapítvány anyagi támogatását élvezik majd

6. tervet dolgoz ki az elfogadott karitatív projektek és programok megvalósítására, és segítséget nyújt azok kivitelezésében

7. forrásokat keres és azokat elosztja a tervezett és elfogadott karitatív projektek és programok között

8. kidolgozza és elfogadja az alapítvány dokumentációjának szabványait és az értékelések kritériumait a betervezett karitatív projekteknek és programoknak

9. felelősséget vállal a monitoringért, a pénzügyi ellenőrzésekért az alapítvány minden partnerével szemben – azokkal szemben is, akik segítséget kaptak az alapítványtól

10. felügyeli és értékeli a sikerességét az elfogadott tervek sikerességének a karitatív projektekről és programokról

11. létrehozza a szükséges felépítését az alapítványnak, hogy megvalósíthassa az okiratban szereplő feladatokat, úgy, mint az állandóakat vagy az időszakosokat, elfogadja az állásfoglalásokat ezekről a felépítésekről

12. jóváhagyja az alapítvány felépítését és alkalmazottainak listáját, kidolgozza az alapszerződéseket az alkalmazottak számára, azok kötelességeit és munkájuk értékelésének a kritériumait

13. alkalmazhat tanácsadókat akik az alkalmazottaknak is és a Kuratórium elképzeléseinek a kidolgozásában is segíthetnek

14. meghatározza a fiókintézetek, osztályok, képviseletek igazgatóit, és ellenőrzi azok munkáját

15. jóváhagyja a rászorultak listáját, határozatokat fogad el a segítségnyújtás módjáról - pénzügyi, anyagi vagy másmilyen

16. áttekint minden más típusú kérdést, amelyet megbeszélésre tárnak fel a Vezetőség tagjai

17. megválasztják e Vezetőség fejét a Vezetőség tagjainak arányában olyan időtartamra, mint a Vezetőség tagjait

6.5 A Kuratórium minden határozatát a gyűlésen résztvevők többsége fogadhatja el, amelyet jegyzőkönyvbe kell lejegyezni

6.6 A Kuratórium gyűléseit nem ritkábban mint egy negyedévben egyszer kell megtartani, és akkor jogerős ha tagok 2/3a jelen van.

6.7 A napirend és a következő gyűlés időpontjának a meghatározása Kuratórium hatáskörébe tartozik, amelyet az előző gyűlésen kell meghatározni, amit el kell küldeni az alapítvány igazgatójának és minden egyes tagnak  nem később, mint 20 nappal a soron következő kuratóriumi gyűlés előtt, és 10 nappal a rendhagyó kuratóriumi gyűlés előtt

6.8 A rendhagyó kuratóriumi gyűlést az ügyvezető igazgató hívhatja össze következő követelményekkel:

 1. ha az Alapítvány 1/3a jelen van
 2. ha a Kuratóriumi tagok 2/3a jelen van

6.9 Abban az esetben, ha a gyűlésen a Kuratórium vezetője vagy a Kuratórium tagja nem tud jelen lenni, jogában áll a hatáskörét rábízni egy másik személyre, akit megfelelő meghatalmazás segítségével delegálhat.

6.10 A Kuratórium tagjai , mint a Végrehajtó Bizottság, e szerv tagjaiként nem kapnak fizetést. Azok a kiadások, amelyek az okiratban foglalt kötelezettségek vagy az ellenőrzések elvégzéséhez szükségesek, visszatéríthetők az alapítvány költségeiből a Kuratórium jóváhagyásán keresztül. A végrehajtó szervek alkalmazottaira és magára az igazgatóra kiterjedne az Ukrajnában hatályos törvények a munkáról, a társadalombiztosításról és a szociális bitósításról

6.11 Az alapítóknak és az alapítvány alkalmazottainak nem áll jogukban előnyökre vagy további forrásokra szert tenni az alapítványnál elfoglalt pozíciójuktól függően, azokon kívül, amelyek az ukrán törvény által a „ A jótékonyságról és jótékony szervezetekről” meg vannak határozva.

 

7. Az Alapítvány ügyvezető igazgatója

7.1 Az alapítvány igazgatóját a Közgyűlés határozza meg, ő az alapítvány vezetője és adminisztratív és végrehajtói funkciókat tölt be. Az igazgató elszámolással tartozik a közgyűlésnek, és annak ellenőrzése alá tartozik.

7.2 Az alapítvány igazgatója:

 • felel a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáért a szerződéseknek és a munkaköri leírásnak megfelelően, amelyet a Közgyűlés hagyott jóvá
 • biztosítja az alapítvány mindennapos működését, vezeti az alapítvány személyzetének mindennapi munkáját
 • megoldja az alapítvány mindazon kérdéseit, amelyek nem tartoznak sem, a Közgyűlés sem pedig a Vezetőség hatáskörébe
 • előkészíti és benyújtja az alapítvány éves beszámolóit a Közgyűlés felé
 • meghatalmazás nélkül intézkedik az alapítvány nevében
 • polgári szerződéseket köt és más jogi lépéseket, tesz, engedélyeket ad ki az alapítvány tulajdonának és anyagi alapjának a használatáról
 • Jog van elsőnek aláírni a pénzügyi dokumentumokat
 • Megnyit és lezár pénzügyi számlákat bankoknál és más pénzintézeteknél
 • Aláírja a bevételi és kiadási becsléseket, beszámolókat, leveleket és más hivatalos dokumentumokat
 • Felveszi munkába a bérezett és a nem bérezett alkalmazottakat az alapítvány bérezési leírásának megfelelően, ösztönző intézkedéseket alkalmazva, és ha szükséges büntetéseket kiírva
 • Képviseli az alapítványt állami szerveknél, helyi önkormányzatoknál, a bíróságon és más jogi vagy fizikai személyeknél.
 • Biztosítja a számviteli elszámolások vezetését a hatályos törvényeknek megfelelően
 • Meghatalmazást ad harmadik személynek az alapítvány képviseletéről
 • Fenntartja és biztosítja a kapcsolatot a közösséggel, kialakít az alapítvány számára különböző partner kapcsolatokat
 • Megszervezi a Közgyűlés és a Kuratórium gyűléseit a vezetőséggel egyeztetve és vezeti a szükséges dokumentációt
 • Biztosítja az alapítvány dokumentációjának eljutását a partnerekhez
 • Biztosítja az információs és a tanácsadói segítségnyújtás a partnerek számára, kiindulva az okiratban szereplő feladatokból
 • Segítséget nyújt a partnereknek a szükséges anyagi támogatás megszerzésében a programok megvalósítására, a vezetőség által elfogadott költségvetésnek megfelelően
 • Megvalósítja a projektek elemzését, amelyeket az alapítvány anyagilag támogat, és pontos ellenőrzést végez az anyagi támogatás felhasználásáról, amit az alapítvány biztosit azoknak a kritériumoknak megfelelően amelyeket a Közgyűlés meghatározott
 • Kidolgozza az alapítvány munkatervét, amit a Közgyűlés elé visz
 • Előkészíti a karitatív programok projektjét, amit az alapítvány Közgyűlése kell, hogy jóváhagyjon
 • Kidolgozza és a Közgyűlés elé terjeszti az alapítvány bevételének és kiadásának becslését, beszámolókat készít a bevételekről és a kiadásokról amelyeket a közgyűlés kell, hogy elfogadjon
 • Meghatározza a rászorultak körét, azok szükségleteit, javaslatokat készít a pénzügyi, anyagi vagy más támogatásokról, amelyekhez a Kuratórium elnökének a beleegyezése szükséges.
 • Abban az esetben, ha szükséges az alapítványnak létrehozni céget, fiókintézetet vagy osztályt, kidolgozza a szükséges infrastrukturális javaslatokat
 • Nyilvántartást vezet az alapítvány egyedüli vagy csoportos tagjairól, értesíti őket a Közgyűlés összehívásáról és napirendi pontjairól
 • Pontos nyilvántartást vezet a kapott adományokról
 • Előkészíti a szerződések szövegét a karitatív tevékenységről, beleértve azokat, akik támogatást kapnak, és benyújtja a Kuratóriumhoz elfogadásra
 • Biztosítja az adományozottak oldaláról a beszámolók beérkezését az alapítványhoz az adományok felhasználásáról
 • Előkészíti azokat a javaslatokat, amelyek az Alapító Okirat esetleges változtatásáról vagy bővítéséről szólnak, a Közgyűlés által megvitatandó és elfogadandó javaslatokat
 • Elfogadja a belső munkaügyi szabályokat
 • Teljes anyagi felelősséget vállal magára

7.3 Az alapítvány igazgatója az alapítványnál magasabb hivatalos személynek számit

 

8. Ellenőrző bizottság

8.1 Az alapítványnál a szabályozási és ellenőrzési funkciókat, valamint az alapító okiratban szereplő dolgok betartását, az alapítvány Közgyűlésének  határozatait, az alapítvány vezetőinek az okiratban foglalt tevékenységét, annak felépítési egységét, az alapítvány pénzügyi tevékenységét az Ellenőrző Bizottság tartja áttekintés alatt, amelyet a Közgyűlés határoz meg és neki tartozik felelőséggel.

8.2 Az Ellenőrző Bizottság tagjait az alapító határozza meg és ajánlja a Közgyűlésnek az elfogadásra.

8.3 Az Ellenőrző Bizottság tagjainak száma nem lehet kevesebb, mint 3 fő 3 éves időszakra. A Bizottság elnökét a gyűlésen határozzák meg, a bizottság munkájáról be kell számolni a Közgyűlésnek.

8.4 Az Ellenőrző Bizottság tagjai önkéntes alapon tevékenykednek, az alapítványtól a munkájukért  nem kapnak semmilyen díjazást,  illetve az alapítványnál semmilyen tulajdonjoggal, nem rendelkeznek.

8.5 Az Ellenőrző Bizottság a róla szóló határozat alapján működik, amelyet az alapítvány Közgyűlése fogadott el.

8.6 Az Ellenőrző Bizottság

 • Ellenőrzést végez az alapítvány pénzügyi tevékenységéről, különös figyelmet fordítva a tulajdon és a pénzügyi források célirányos felhasználására
 • Átnézi az igazgató és a vezetőség által benyújtott elszámolásokat és a pénzügyi dokumentációt, és következtetéseket von le
 • Joga és hozzáférhetősége van az alapítvány minden pénzügyi dokumentációjához
 • Jogában van részt venni a vezetőség gyűlésén, és tanácskozási joggal rendelkezik

8.7 Az Ellenőrző Bizottság által végzett ellenőrzések  a Közgyűlés engedélyével történnek vagy saját kezdeményezésre.

8.8 Az Ellenőrző Bizottságnak minden szükséges adatot meg kell kapnia, könyvelői vagy más hivatalos iratokat, az alapítvány hivatali személyeinek magyarázatával

8.9 Az Ellenőrző Bizottság beszámol az általa végzett munkának az eredményeiről az alapítvány Közgyűlésének. Az Ellenőrző Bizottság következtetései nélkül a Közgyűlésnek nem áll jogában elfogadni az éves mérleget.

8.10 Abban az esetben, ha valami veszélyezteti az alapítvány érdekeit, vagy visszaélést t5apasztaltak az alapítvány tisztségviselőinek az oldaláról  az Ellenőrző Bizottságnak kérnie kell a Közgyűlés soron kívüli összehívását.

8.11 Az Ellenőrző Bizottság annak érdekében, hogy betöltse saját funkcióit és megválaszolja a kérdéseket időszakosan gyűlést tart nem kevesebbszer, mint egyszer egy évben.

8.12  A napirendi pontokat és bármilyen gyűlés időpontját az  Ellenőrző Bizottság elnöke határozza meg, a bizottság tagjait nem később, mint 7 nappal a soron következő gyűlés előtt, és nem később, mint 4 nappal a rendkívüli gyűlés előtt értesítik.

 

9. Az Alapítvány vagyona és pénzeszközei

9.1 Az alapítvány tulajdonát képezik ingóságok és ingatlanok, anyagi és más javak, pénzeszközök és más tulajdonok, amelyeket törvényes úton szerzett. Az Alapítványnak jogában áll bármilyen megállapodást kötni a tulajdonában lévő javaknak megfelelően, amelyek megfelelnek az Okiratban szereplő céloknak és az ukrán törvényeknek.

9.2 Az Alapítvány tulajdonát képezik:

 • Anyagi és ingatlan felajánlások az alapítók és jótékonykodók részéről
 • Célirányos jótékony felajánlások és adományok, amelyek fizikai vagy jogi személyektől, állami vagy nem állami intézményektől vagy alapítványoktól származnak, anyagi vagy más formában
 • Jótékony akciók bevételei, amelyek adományokból származnak, adományozóktól származó adományok aukciójából befolyt összegek
 • Betétekből illetve értékpapírokból származó jövedelmek
 • Az Alapítvány tulajdonát képező vállalatok, szervezetek bevételei
 • Más az Ukrajnában hatályos törvényeknek megfelelő bevételek

9.3 Az Alapítvány vagyonának és pénzeszközeinek az alapját nem képezheti hitel.

9.4 Az Alapítvány vagyona és pénzeszköze nem képezheti fedezet tárgyát.

9.5 Az Alapítvány pénzügyi tevékenysége az Ukrajnában hatályos törvényeknek megfelelően valósul meg. Az Alapítvány számvitelt vezet külön bankszámlákon a gazdasági és a jótékony tevékenységről úgy hazai mint  külföldi valutában.

9.6 Az Alapítvány pénzügyi tevékenysége csak a jótékonyságra irányul és nem úgy kezelődik, mint vállalkozói vagy jövedelmező tevékenység. A jótékony programok finanszírozására azokat a bevételeket használják fel, amelyek a gazdasági év alatt folytak be azoktól a vállalkozásoktól és szervezetektől, amelyek az Alapítvány tulajdonát képezik, kivételt képeznek az adminisztratív-gazdasági kiadások, amelyek az Alapirány működésével kapcsolatosak. A hosszú távú programok megvalósításához a költségek felhasználása a határidőnek megfelelően történik.

9.7 Az Alapítvány a gazdasági tevékenység elvégzéséhez, amely az okiratban meghatározott céloknak és feladatoknak megfelelő, önállósággal rendelkezik a gazdasági döntéshozatallal kapcsolatban, meghatározhatja az Alapítvány alkalmazottainak bérezését, a saját pénzügyi és anyagi források felhasználását a hatályos törvényeknek megfelelően.

A kifizetések mértéke az Alapítvány fenntartására nem haladhatja meg a 20% az Alapítvány évi költségvetésének.

 

10. Az Alapítvány tagjai

10.1 Az Alapítvány tagjai közé tartozik az alapító és más fizikai és jogi személyek akik beléptek az  Alapítványhoz az Okiratban szereplő szabályoknak megfelelően.

10.2 Az Alapítvány tagjai lehetnek Ukrajna és más külföldi országok állampolgárai, akik betöltötték a 18 életévüket, valamint azok a jogi személyek, akik támogatják az Alapítvány elveit és feladatait,elismerik az Alapító Okiratot, végrehajtják az Alapítvány által hozott döntéseket, anyagilag vagy más tevékenységgel támogatják az Alapítványt, amellyel elősegítik annak céljainak és feladatainak a megvalósítását. Állami szervezetek, önkormányzatok, állami vagy kisvállalatok, illetve intézmények Ukrajnában, akiket az állam támogat, nem lehetnek alapítói vagy tagjai az Alapítványnak

10.3 Az Alapítványi tagságról az Alapítvány Vezetősége dönt, amelyet , írott kérvény alapján előterjesztenek a Közgyűlés elé. A belépés elfogadásáról a Közgyűlés 4/3ának jóvá kell hagynia a jelenlévők számának megfelelően.

10.4 Az Alapítvány alapítója és a tagok egyforma jogokkal rendelkeznek. Az Alapítvány tagjai, mint jogi személyek, a meghatalmazott személyeken keresztül tevékenykednek.

10.5 Az Alapítvány tagjainak a hatályos törvényeknek és az Alapító Okiratnak megfelelően jogikban van:

 1. részt venni az Alapítvány tevékenységében megbeszéléssel, szavazással határozatok elfogadásával
 2. megválasztani vagy megválasztottnak lenni az Alapítvány vezető szervében, részt venni annak munkájában, vagy más tevékenységekben az Alapítvány keretein belül.
 3. javaslatokat előterjeszteni az Alapítvány bármely szervéhez
 4. bármilyen információ megszerzéséhez, amely az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos, az anyagi helyzetről, kiadásokról és bevételekről
 5. önkéntesen kilépni az Alapítványtól a Közgyűléshez benyújtott írott kérvény alapján
 6. részt venni más jótékonysági egyesület tevékenységében az Alapítvány engedélye nélkül

Az Alapítvány tagjai élhetnek más jogokkal is, amelyek törvény által vagy az Alapítvány belső dokumentációja által lettek meghatározva.

10.6 Az Alapítvány tagjai kötelesek:

 •  Betartani az Alapító Okirat feltételeit
 •  Részt venni az okiratban meghatározott feladatok elvégzésében
 •  Támogatni az Alapítványt adománnyal vagy fizikai munkával
 •  Elősegíteni az Alapítvány hírnevének terjedését 
10.7 Az Alapítvány tagjai kiléphetnek az alapítványtól saját felelősségükre írott kérvény benyújtásával

10.8 Abban az esetben, ha megsértették az Alapítvány Okiratát, figyelmen kívül hagyva a tagokra vonatkozó jogokat, kizárás valósul meg. A kizárás nyíltan történik vagy titkos szavazással a Közgyűlés 2/3os többségének a beleegyezésével.


11. Az Alapító Okiratra vonatkozó módosítási és bővítési eljárásról

11.1 Az  Alapító Okiratra vonatkozó módosítási és bővítési eljárásról a Közgyűlés dönt ( nyíltan vagy titkos szavazással a szavazatok 3/4es többségével) és beiktatódnak a törvénynek megfelelő rendben.

11.2 Az  Alapító Okiratra vonatkozó módosítási és bővítési eljárásról a Közgyűlés dönt a Kuratórium, az Alapítvány igazgatójának, az Ellenőrző Bizottság  vagy a tagok 1/3os többségének ajánlásával.

11.3 Az Alapító Okirat változtatásairól az Alapítvány értesíti a bejegyző szervet 10 napos határidőn belül.

 

12. Az Alapítvány tevékenységének ellenőrzése

12.1 Az Alapítvány tevékenységének az ellenőrzése, beleértve a tulajdon és a pénzeszközök felhasználását, amelyek a jótékony tevékenységre lettek szánva, a végrehajtó bizottság hatáskörébe tartozik.

A végrehajtó hatalom ellenőrzési szervei a hatáskörüknek megfelelően jogukban áll kérni az adományozóktól és az Alapítvány vezetőségétül a szükséges iratok átadását a megfelelő magyarázatokkal.

12.1 Az adományozók, akik az Alapítványnak adták a tulajdonukban lévő javakat, beszámolót kapnak ha igénylik az általuk adományozott javak felhasználásáról. Ha a javak célirányosan lettek adományozva, az Alapítványnak kötelessége beszámolót készíteni az adományozó számára a felhasználásról.

12.3 Az Alapítvány megkapva az önkéntes segítséget adományok formájában, amelyek célirányosak( karitatív támogatások) minden évben beszámolót készít az adományozó felé az adomány felhasználásáról.

12.4 Az Alapítványnak legalább egyszer egy évben beszámolót kell készíteni az Alapítvány tevékenységének finanszírozási forrásairól, azok felhasználásáról, illetve ilyen beszámolót adhat az Alapítvány támogatójának kérésére.

 

13. Az Alapítvány átszervezési vagy felszámolási eljárásáról, vagyon és pénzelosztás a tevékenység megszűnésének esetén

13.1 Az Alapítvány tevékenységének megszűnése átszervezésen vagy felszámoláson keresztül történhet meg.

13.2 Az Alapítvány átszervezése a Közgyűlés határozata alapján történhet, ha a jelenlévők 3/4e megszavazza.

Az Alapítvány felszámolása esetén annak tulajdona, pénzeszköze, joga és kötelességei a jogutódra átruházódik.

13.3 Az Alapítvány nem lehet átszervezve jogi személlyé,amely tevékenységének célja a haszonszerzés.

13.4 A felszámolás a Felszámoló Bizottság által történik a Közgyűlés határozatának megfelelően, ha a jelenlévők ¾ megszavazza illetve bírósági határozat által.

13.5 Az Alapítvány felszámolható:

1. ha az Alapítvány tulajdona nem elegendő a tevékenység végrehajtására illetve nincs reális esély a szükséges tulajdon megszerzésére

2. ha az Alapítvány céljai nem elérhetőek, és a változtatások a célokkal kapcsolatban nem kivitelezhetőek

3. abban az esetben, ha az Alapítvány tevékenysége eltér az Okiratban szereplő célok megvalósításától

4. más a törvény által meghatározott esetekben

13.6 A Felszámoló Bizottságot az a szerv hozza létre, amelyik elfogadta a felszámolásról szóló határozatot, és átvállal minden kötelezettséget az Alapítvány vezetésével kapcsolatban, ebben az időszakban.

13.7 A Felszámoló Bizottság létrehozásától számított 3 napon belül a Bizottság információt tesz közzé az Alapítvány felszámolásáról, meghatározva a hitelezők által benyújtható kérvények határidejét. A Felszámoló Bizottság felértékeli az Alapítvány birtokában levő javakat, bemutatja az adósokat és a hitelezőket, elszámol velük, lépéseket tesz a tartozás kifizetésének érdekében egy harmadik személy felé, aktot készít és átadja az őt kijelölő szervnek.

13.8 Az Alapítvány tulajdonában lévő javak nem oszthatók szét a szervezet tagjai között, felhasználhatók kizárólagosan az Okiratban szereplő feladatok elvégzésére, ami azt jelenti, hogy jótékony céllal karitatív alapítvány számára, amelyet a Péterfalvai református közösség alapított.

13.9 A felszámolás befejezettnek tekinthető, az Alapítvány – olyannak, mint amelyik befejezte a tevékenységét, attól a pillanattól kezdve, hogy törölve lett az állami regisztrációs hivatalnál, mint karitatív szervezet.


Hirdetés
A weboldal a Szülőföld alapítvány támagotásával készült
Információs partnerünk
Hirdetés